Calea Grivitei, nr. 371, Sector 1, Bucuresti, 010719

ONCO TEAM Diagnostic

este o societate medicala cu profil  de anatomie patologica si biologie moleculara.

Pentru noi este important sa respectam confidentialitatea informatiilor pe care ni le furnizati. cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitime.

 

In conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protectir a Datelor (UE) nr. 679/ 27 aprilie 2016 – RGPD sau Regulamentul privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, ONCO TEAM Diagnostic prelucreaza date cu caracter personal in scopuri legitime, cu respectarea principiilor mentionate in continuare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza cu responsabilitate prin mijloace manuale, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.

 

In vederea asigurarii aplicarii si respectarii prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016, incepand cu data de 25 mai 2018 ONCO TEAM Diagnostic solicita ?ecarui pacient Consimtamantul (acordul) privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Decizia de a utiliza serviciile medicale ONCO TEAM Diagnostic necesita consimtamantul pacientului privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Conform Regulamentului (UE) 679/2016, pacientul beneficiaza de dreptul de acces, rectificare, portabilitate sau stergere a datelor, restrictionare a prelucrarii, dreptul de a se opune prelucrarii, dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia, precum si dreptul de a depune plangere in fata unei autoritati de supraveghere.

 Pentru exercitarea acestor drepturi, pacientul se poate adresa Responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal la urmatoarea adresa de contact email: dpomarinescu@gmail.com

 In calitate de operator de date cu caracter personal, ONCO TEAM Diagnostic urmareste in permanenta si se asigura ca prelucrarea datelor cu caracter personal respecta cu strictete principiile si legislatia privind protectia datelor cu caracter personal, in vigoare.

Aceasta Politica privind confidentialitatea este valabila incepand cu luna mai 2018 si are rolul de a va informa cu privire la activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

„Date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

„Prelucrare“ (si derivatele sale, incluzand fara limitare ”a prelucra”) inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, incluzand fara limitare colectarea, inregistrarea, pastrarea, modificarea, utilizarea, dezvaluirea, accesul, transferul sau distrugerea acestora.

 Principii ale prelucrarii datelor cu caracter personal

 NotificareaONCO TEAM Diagnostic  in calitate de operator de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal fiind inregistrat cu nr. 28215/ 2013;

Legalitatea: Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credinta, in temeiul si in conformitate cu prevederile legale in vigoare, inclusiv conform prevederilor Regulamentului;

 Categorii de date prelucrate

ONCO TEAM Diagnostic prelucreaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, sexul, semnatura, nr.asigurarii sociale/asigurarii de sanatate, adresa (domiciliu/resedinta), e-mail, telefon/fax, dar si categorii de date cu caracter special cum ar fi:  CNP, date privind starea de sanatate, date genetice.

De ce avem nevoie de datele tale cu caracter personal?

Datele pe care noi le completam in Fisa de Insotire/ Cerere Analize si in Buletinul de analiza medicala -nume, prenume, cod numeric personal, date privind starea de sanatate, date genetice, sex,numarul asigurarii sociale/ asigurarii de sanatate, email, numar de telefon, adresa (domiciliu/resedinta)sunt folosite numai in cadrul si cu privire la realizarea actului medical, cu acordul tau, oricand legea prevede acest lucru.

 Destinatarii Datelor cu Caracter Personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, ONCO TEAM Diagnostic poate sa dezvaluie anumite categorii de Date cu Caracter Personal catre urmatoarele categorii de destinatari: persoana vizata si/sau reprezentantii sai legali, reprezentantii ONCO TEAM Diagnostic, partenerii contractuali, inclusiv, imputerniciti, autoritati judecatoresti sau alte autoritati publice de orice tip.

 Durata prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Titularul va prelucra Datele dumneavoastra cu Caracter Personal, pe durata necesara realizarii scopurilor de prelucrare si ulterior in conformitate cu politicile noastre interne, precum si in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile (Legea nr.104/2003, Hotararea nr.451/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr.104/2003), inclusiv, dar fara limitare la, dispozitiile referitoare la obligatia de arhivare. Este posibil ca, in urma indeplinirii termenelor legale de arhivare, Clientul sa dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

 Transferul Datelor cu Caracter Personal in afara UE

ONCO TEAM Diagnostic nu transfera datele personale in tari din afara UE sau catre organizatii internationale.

 Securitatea Datelor cu Caracter Personal

ONCO TEAM Diagnostic acorda o importanta deosebita confidentialitatii si securitatii Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal si intelege sa asigure siguranta acestora pe parcursul activitatilor de prelucrare din prezenta Politica de confidentialitate. In acest sens, ONCO TEAM Diagnostic implementeaza masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operatiunilor de prelucrare.

Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

Furnizarea Datelor cu Caracter Personal poate fi o obligatie contractuala sau o obligatie necesara pentru incheierea/executarea unui contract, poate fi necesara pentru a putea beneficia de serviciile puse la dispozitie ONCO TEAM Diagnostic. Refuzul furnizarii Datelor cu Caracter Personal poate avea drept consecinta imposibilitatea beneficierii de serviciile puse la dispozitia dumneavoastra de catre ONCO TEAM Diagnostic.

 Drepturile Persoanei Vizate

 Protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental. Articolul 8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („carta”) si articolul 16 alineatul(1) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE) prevad dreptul oricarei persoane la protectia datelor cu caracter personal care o privesc.

Drepturile persoanelor vizate privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date:

• dreptul la informare si acces;

• dreptul de interventie asupra datelor;

• dreptul la rectificare;

• dreptul la stergerea datelor;

• dreptul la restrictionarea prelucrarii;

• dreptul la portabilitatea datelor;

• dreptul de opozitie si procesul decizitional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;

• dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii de supraveghere (www.dataprotection.ro).

 Incalcarea securitatii datelor

Incalcarea securitatii datelor va fi comunicata de ONCO TEAM Diagnostic in termenele stabilite de Regulament, fara intarzieri nejustificate, tuturor partilor implicate asa cum sunt acestea indicate de Regulament. Pentru mai multe detalii si informatii orice persoana interesata se poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, contact: Adresa: Bdul. Gral. Gh. Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucuresti; Web: www.dataprotection.ro.

 

Politica de securitate pentru protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplica tuturor salariatilor ONCO TEAM Diagnostic.

Mai multe detalii legate de protectia datelor tale, poti afla:

·         Pe www.oncoteam.ro

·         La dpomarinescu@gmail.com pentru a intra in contact cu Responsabilul ONCO TEAM Diagnostic pentru protectia datelor.